ALGEMEEN - UITSTEL REGELGEVING LOKALE DIENSTENECONOMIE (LDE)

Op vrijdag 16 oktober 2020 nam de Vlaamse regering enkele principiële beslissingen aangaande lokale diensteneconomie (LDE).

Behalen van de schaalgrootte van 5 VTE

De opgelegde schaalgrootte van 5 VTE's wordt uitgesteld naar 1 janari 2024. Dat is de voorziene datum voor het in werking treden van het kader "individueel maatwerk". 

Motivering: op het terrein zien we slechts een beperkte vooruitgang. Bovendien is het voor een aantal Vlaamse klaverbladen, zoals bijvoorbeeld kinderopvang (welzijn), altijd al de intentie geweest op een uitzondering te voorzien op de vereiste minimale schaalgrootte van 5 VTE voor LDE-ondernemingen. 

Belangrijk: dit uitstel doet geen afbreuk aan de opdracht dat LDE-projecten met minder dan 5 VTE in hun toegekend LDE-contingent evenzeer de nodige begeleiding moeten voorzien voor de bij hen tewerkgestelde LDE-doelgroepwerknemers met oog op een actief en competentieversterkend inschakelingstraject.


Automatische vermindering van de contingenten voor LDE ondernemingen

De doelstelling van de vermindering is tweeledig: enerzijds het aanpassen van het verworven contingent aan de evoluties op de arbeidsmarkt, en anderzijds het aantal inschakelingstrajecten toekennen daar waar ze het meest noodzakelijk zijn. Ook hier zal een uitstel zijn tot 1 januari 2024.

Motivering: Het contingent wordt, rekening houdend met de minimale schaalgrootte van 5 VTE verminderd, met het verschil in percentage tussen de effectieve invullingsgraad op kalenderjaarbasis en de invullingsgraad van 90% van het toegekende contingent. De regelgeving voorziet echter geen automatische herverdeling, noch kader noch procedure, om het vrijgekomen LDE-contingent opnieuw te herinvesteren. Dit laatste is wel het geval bij collectief maatwerk.

Aan de sector wordt gevraagd om de eerstvolgende maanden alle onbenutte VTE binnen het LDE-kader zo maximaal mogelijk in te vullen en zo de politieke beleidsdoelstelling waar te maken. Er kan bijvoorbeeld sterker ingezet worden op samenwerking en bijvoorbeeld heroriëntering van bepaalde LDE-activiteiten naar andere activiteiten (zorg en welzijn, zoals bijvoorbeeld kinderopvang, woonzorgcentra,...). Er wordt de betrokken actoren (VDAB, regisseurs sociale economie, departement werk en sociale economie, VDAB, LDE-promotoren,...) om hun verantwoordelijkheid op te nemen. 
VDAB en het departement werk en sociale economie zullen een plan van aanpak inclusief monitoring uitwerken waarbij LDE-projecten aangemoedigd worden op op basis van gerichte ICF-indicering en -toeleiding door VDAB de onbenutte plaatsen zo maximaal mogelijk in te vullen.

Beide beslissingen werden samengevat in het dossier "uitstel regelgeving LDE"

  • Nota Vlaamse regering: klik hier.
  • Besluit van de Vlaamse regering: klik hier.
Gepubliceerd op vrijdag 16 oktober 2020 9 u.