ALGEMEEN - ONTWERPDECREET INDIVIDUEEL MAATWERK

De Vlaamse regering keurde op vrijdag 2 juli 2021 het ontwerpdecreet en het bijhorende memorie van toelichting goed.

Over het voorontwerp van decreet wordt nu advies ingewonnen van de SERV, de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en daarna van de Raad van State.

De doelgroep van deze maatregel zijn mensen met een arbeidsbeperking die zonder ondersteuning niet aan de slag kunnen. 

Het doel van de maatregel is het verhogen van kansen op de arbeidsmarkt voor personen met een arbeidsbeperking in een reguliere arbeidscontext. Door middel van een vereenvoudigd regelgevend kader wordt een tijdelijke, maar verlengbare ondersteuning op maat geboden aan mensen met een arbeidsbeperking in functie van tewerkstelling bij (in eerste instantie) reguliere werkgevers. 

Om voor werkgevers de drempel voor tewerkstelling van deze personen te verlagen, en er tevens voor te zorgen dat deze personen met de juiste begeleiding en omkadering aan de slag kunnen, biedt de overheid een financiële compensatie om de bijkomende kosten verbonden aan deze tewerkstelling te compenseren. 

Individueel maatwerk biedt tevens mogelijkheden om doorstroom en samenwerking tussen de sociale en reguliere economie te versterken. 

Alle documenten kan je hier bekijken:

Gepubliceerd op vrijdag 2 juli 2021 9 u.